313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet

az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról,
valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról

A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 8., 9. és 28. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1)1 E rendelet hatálya – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – az építésügy, a településfejlesztés- és rendezés körébe tartozóan kiterjed:

a) az e rendelet hatálybalépése előtt az építésügy, a településfejlesztés és -rendezés körébe tartozó dokumentációk központi nyilvántartásáról szóló 277/2008. (XI. 24.) Korm. rendelettel a Dokumentációs Központ részére átadni vagy szolgáltatni rendelt adatok, dokumentációk, tervtárak (ideértve a bauxitbeton és martinsalak felhasználásával készült építményekre vonatkozó nyilvántartásokat és dokumentációkat, és az önkéntesen átadott dokumentációkat, gyűjteményeket, dokumentumtárakat is),

b) az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló kormányrendeletben meghatározott esetekben a megvalósítási és kivitelezési dokumentációk,

c) az építmény vagy telek állapotáról készített és az e rendelet hatálybalépését követően az építésügyi vagy építésfelügyeleti hatósági eljárásban benyújtott – különösen az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 31. § (2) bekezdésében meghatározott követelmények kielégítését igazoló – szakértői vélemények (szakvélemények) és az ezeket megalapozó dokumentációk,

d) jogszabályban előírt kötelezettség teljesítése céljából az építményre előírt és e rendelet hatálybalépését követően keletkezett szakértői vélemények (szakvélemények),

e) az energetikai tanúsítvány,

f) a településrendezési és építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló 252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet 9. § (2) vagy (4) bekezdése alapján kiadott tervtanácsi vélemény,

g) a telek állapotáról jogszabályban előírt kötelezettség teljesítése céljából készített geodéziai, geotechnikai szakvélemények,

h) a helyi építészeti és természeti értékek védelmére, az azokkal összefüggő tilalmakra, korlátozásokra vonatkozó határozatok, rendeletek, nyilvántartásba vételi és területi adatok,

i) a településfejlesztési- és rendezési eszközökre, továbbá a tilalmakra, korlátozásokra vonatkozó, valamint az Étv. 62. § (6)–(7) bekezdése szerinti önkormányzati rendeletek, és az Étv. 20. § (4) bekezdése szerinti önkormányzati határozatok,

j) az önkéntesen átadott dokumentációk, gyűjtemények, dokumentumtárak,

k) az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató elektronikus dokumentációs rendszerben (ÉTDR) és egyéb építésfelügyeleti és építésügyi hatósági eljárásokban keletkezett iratok, dokumentumok és adatok,

l) a honvédelmi és katonai célú, valamint a nemzetbiztonsági célú, rendeltetésű építmények esetében az építésfelügyeleti szankciók megállapítására és adataik,

m)2 az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági ellenőrzési jegyzőkönyvek, hitelesített feljegyzések és fotómellékleteik,

n)3 az elektronikus építési napló és mellékletei,

o) az épület ingatlan-nyilvántartási feltüntetéséhez a vonatkozó jogszabályi előírások szerint szükséges, hatályos földhivatali záradékkal ellátott változási vázrajz (a továbbiakban: épület-feltüntetési vázrajz),

p)4 a régészeti és a műemléki védelem alatt álló ingatlanok, területek – külön jogszabály szerinti – dokumentációi és nyilvántartási adatai,

q)5 az Étv. 58. § (11) bekezdése szerinti értesítés

[a továbbiakban az a)–q) pont együtt: dokumentációk] kezelésére, az építésügy körébe tartozó tevékenységekkel összefüggő adatokra, azok átadására, kezelésére, továbbá az építésügy körébe tartozó hatósági és szakmai tevékenységeket kiszolgáló központi elektronikus alkalmazások és adatállományok működésére és működtetésére.

(2) E rendelet hatálya nem terjed ki

a) – az (1) bekezdés l) pontjában foglalt kivétellel – a sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekre vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások szabályairól szóló kormányrendelet szerinti honvédelmi és katonai célú építmények,

b) – az (1) bekezdés l) pontjában foglalt kivétellel – a nemzetbiztonsági célú, rendeltetésű építmények, valamint a védett személyek és a kijelölt létesítmények védelméről szóló 160/1996. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 2. pontjában megjelölt építmények,

c) a villamos energiáról szóló törvény szerinti villamosmű, az összekötő és a felhasználói berendezés, a termelői vezeték, magánvezeték és a közvetlen vezeték, a villamos hálózati- és a villamos energia termelői engedélyesek tulajdonában vagy rendelkezésében lévő kormányzati célú hírközlési és adatátviteli rendszer,

d) a földgázellátásról szóló törvény szerinti nyomvonalas építmények a hozzájuk tartozó tartozékokkal és szerelvényekkel,

e) a bányászatról szóló törvény szerinti nyomvonalas építmények a hozzájuk tartozó tartozékokkal és szerelvényekkel,

f)6 az atomenergiáról szóló törvény szerinti nukleáris létesítmény, nukleáris létesítménnyel összefüggő építmény, nukleáris rendszer és rendszerelem, a radioaktív hulladék átmeneti és végleges elhelyezésére szolgáló építmény, valamint az atomenergia-felügyeleti szerv építésügyi és építésfelügyeleti hatósági hatáskörébe tartozó, sajátos építménynek nem minősülő építmény,

g) a távhőszolgáltatásról szóló törvény szerinti távhő-szolgáltatási célra hőt termelő építmények, a távhő továbbítására, elosztására szolgáló távhővezetékek, a távhőt továbbító hőhordozó közeg kiadására, elosztására, fogadására és átalakítására szolgáló hőközpontok,

h) a vasúti pálya, a vasút egyéb helyhez kötött létesítményei és berendezései, a sikló, a függőpálya, a távolsági szalagpálya és a sífelvonó,

i)7 a Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 22. § (2) bekezdés a)–j) pontjában meghatározott sajátos építményfajták

dokumentációinak kezelésére.

2. § E rendelet alkalmazásában

1.8 Dokumentációs Központ: az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központ, amely az építésügy, a településfejlesztés és -rendezés, valamint a régészeti örökség és a műemléki érték védelme körébe tartozó dokumentációk és adatok központi gyűjteménye és azok nyilvántartása, mely magában foglalja a Nyilvántartás működéséhez szükséges, valamint az abban létrehozott adatállományt, dokumentációkat és adatokat is;

2.9 Nyilvántartás: az Országos Építésügyi Nyilvántartás, amely az építésügy, valamint a régészeti örökség és a műemléki érték védelme körébe tartozó hatósági és szakmai tevékenységeket kiszolgáló elektronikus alkalmazások, dokumentációk és adatállományok egységes, elektronikus formában működtetett központi rendszere;

3. Nyilvántartás működését elősegítő elektronikus alkalmazások: az alábbi elektronikus alkalmazások:

a) e-bírság: az építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok által kiszabott építésügyi, építésfelügyeleti, egyéb közigazgatási és eljárási bírságok megállapítását, behajtását, kezelését támogató és a végrehajtást követő, a Nyilvántartásnak adatot szolgáltató elektronikus alkalmazás,

b) e-építési napló: olyan komplex elektronikus alkalmazás, amely lehetővé teszi az építőipari kivitelezési folyamat teljes felügyeletét, az építési napló vezetését és az arra jogosultak számára hozzáférést, és elektronikus úton biztosítja az építési beruházásra vonatkozó kivitelezési adatoknak a Nyilvántartásba kerülését,

c) e-kezelő felület: a Nyilvántartás valamennyi adatállományából lekérdezést biztosító, meghatározott cél érdekében adott helyrajzi számhoz adatokat, dokumentumokat hozzárendelő elektronikus alkalmazás (webes felület),

d) e-statisztika: a Nyilvántartás működését elősegítő elektronikus alkalmazásokban keletkezett adatok és dokumentumok összesített adatait, valamint az építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok személyi, tárgyi feltételeinek, továbbá a döntés-előkészítők és döntéseik évenként, hatóságonként, ügyfajtánként és döntéstípusonként összesített adatait kezelő és azokból jelentések készítő elektronikus alkalmazás,

e) e-szankció: az egyes szabálytalanságok tekintetében az építési folyamat résztvevőivel szemben alkalmazott szankciók tényének, adatainak a Nyilvántartásban történő kezelését támogató elektronikus alkalmazás,

f) e-tanúsítás: olyan elektronikus alkalmazás, amely kizárólagosan biztosítja az energetikai tanúsító személyek és szervezetek számára a hiteles energetikai tanúsítvány elektronikus formában történő előállítását és annak a Nyilvántartásba vételét,

g)10 építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató elektronikus dokumentációs rendszer (ÉTDR): az építésügyi, építésfelügyeleti és örökségvédelmi hatóságok engedélyezési és tudomásulvételi eljárásainak elektronikus ügyintézését, a döntéshozatalt, az ügyfelekkel és a szakhatóságokkal való kapcsolattartást biztosító, építésügyi hatósági szolgáltatást elősegítő komplex elektronikus alkalmazás, mely az eljárás során beérkező és keletkező dokumentumokat elektronikusan kezeli, és adatot szolgáltat a Nyilvántartásnak és egyéb alkalmazásainak,

h) építésügyi monitoring (ÉMO): településrendezési és építésügyi feladatokat támogató elektronikus térinformatikai alkalmazás, amely a tervezett, az engedélyezett és a valós állapot összehasonlításával, az időbeli változások kiszűrésével, a Nyilvántartás adatainak és a Dokumentációs Központ átvett dokumentumainak – egyéb elektronikus alkalmazások segítségével történő – igénybevételével elősegíti a terület- és településrendezési, az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági feladatok végrehajtását, a szabálytalan építési tevékenységek felkutatását és szankcionálását,

i)11 e-örökség: a régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos nyilvántartások és dokumentumok kezelésére szolgáló elektronikus alkalmazás,

j)12 e-közmű: az egységes elektronikus közműnyilvántartásról szóló kormányrendeletben e-közműként meghatározott elektronikus alkalmazás.

2. A Dokumentációs Központ és a Nyilvántartás működtetése, fenntartása és fejlesztése

3. § (1)13 Az építésügyért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) az Étv. 59. § (3) bekezdése szerinti feladatai ellátása keretében kizárólagos joggal a Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Üzemeltető) útján gondoskodik

a) az 1. § (1) bekezdése szerinti dokumentációk országos központi tervtárának fenntartásáról,

b) a dokumentációk és adatok megőrzéséről és közérdekű hasznosításáról,

c) a Dokumentációs Központ működtetéséről, fenntartásáról és fejlesztéséről,

d) a Nyilvántartás rendszerének fenntartásáról és fejlesztéséről, valamint

e) a Nyilvántartás rendszerének – az ÉTDR tekintetében az Üzemeltetési és Adatkezelési Szabályzatban meghatározott feladatok erejéig történő – működtetéséről.

(1a)14 Az Üzemeltető végzi a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 71. § (1) bekezdésében meghatározott, a kulturális örökség védelméért felelős miniszter által vezetett nyilvántartás elektronikus üzemeltetését és fejlesztését.

(2) A Dokumentációs Központ a miniszter által jóváhagyott és – az Étv. 59. § (3) bekezdés c) pontja alapján működtetett www.e-epites.hu, valamint az Üzemeltető honlapján – közzétett Üzemeltetési és Adatkezelési Szabályzat alapján működik.

(3) A Dokumentációs Központ Üzemeltetési és Adatkezelési Szabályzatának tartalmaznia kell

a) a díjak (5) bekezdés szerinti megállapítását,

b) az alkalmazások működésének, valamint a személyes és nem személyes adatok védelmének, kezelésének részletes technikai feltételeit,

c) az 5. § (4) és (5) bekezdése szerinti adatszolgáltatások feltételeit és módjait,

d) az elektronikusan vagy ügyfélszolgálaton keresztül történő információkérés feltételeit és módját,

e)15 a Nyilvántartás működését elősegítő elektronikus alkalmazások működtetésével kapcsolatos feladatok meghatározását,

(4) A dokumentációkkal kapcsolatos adatszolgáltatás költségeit – az építésüggyel kapcsolatos hatósági tevékenységhez nyújtott adatszolgáltatás kivételével – a Dokumentációs Központ az (5) bekezdés szerint az igénylőnek felszámítja.

(5) A dokumentációs adatállományból meghatározott szempontok szerint megrendelt dokumentációk, műszaki és területi adatok kigyűjtéséért, vizsgálatáért, területi állapot felméréséért, mint közérdekű szolgáltatásért fizetendő költségtérítést vagy díjat jogszabályban meghatározottak szerint kell megállapítani.

(6) A közérdekű adatok szolgáltatását és az azt meghaladó, egyéb feladatok közti költségek elszámolásának, az e tevékenységek során felmerülő közös költségek megosztásának feltételeit a miniszter és az Üzemeltető között kötött közhasznú szerződés rendezi.

(7)16 Az 1. mellékletben meghatározott rendszerhasználati díj az Üzemeltető bevétele, melyet az Üzemeltetési és Adatkezelési Szabályzatban meghatározott módon és számlaszámra, készpénz átutalási megbízással, átutalással vagy – ha erre lehetőség van – elektronikus fizetési és elszámolási rendszeren keresztül vagy az Üzemeltető házipénztárában készpénzzel lehet kiegyenlíteni.

(8)17 A rendszerhasználati díjat az e-építési napló készenlétbe helyezését megelőzően kell megfizetni. Megfizetés hiányában az Üzemeltető nem helyezi készenlétbe az e-építési naplót.

(9)18 Túlfizetés esetén az igazoltan befizetett rendszerhasználati díjtöbbletet az Üzemeltető 15 napon belül átutalással visszatéríti.

3. Az építésügy, a településfejlesztés és -rendezés körébe tartozó dokumentációk kezelése

4. § (1) Az 1. § (1) bekezdése szerinti dokumentumok közül

a) az 1. § (1) bekezdés b) pontja szerinti esetekben a megvalósítási dokumentáció, vagy ha megvalósítási dokumentáció nem készült, a kivitelezési dokumentáció egy példányát a Nyilvántartásban biztosított felületen – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – az építtető,

b) az 1. § (1) bekezdés d) és g) pontja szerinti, az építésügyi hatósághoz be nem nyújtandó dokumentumokat és szakértői véleményeket (szakvéleményeket) azok elkészültét követő 30 napon belül a szakértő vagy a szakvéleményt készítő szervezet,

c) az 1. § (1) bekezdés e) pontja szerinti energetikai tanúsítványt elektronikus alkalmazás igénybevételével az energetikai tanúsító,

d)19 az 1. § (1) bekezdés f) pontja szerinti tervtanácsi szakmai véleményt a Nyilvántartásban biztosított felületen, a tervtanács döntését követő 5 napon belül az országos főépítész vagy az állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal,

e) az 1. § (1) bekezdés h)–i) pontja szerinti helyi építészeti, természeti értékek védelmét elrendelő döntést, a településrendezési eszközöket, a rendeletet vagy határozatot és terv-mellékleteket az önkormányzat döntését követő 30 napon belül a jegyző,

f)20 az 1. § (1) bekezdés m) pontja szerinti ellenőrzési jegyzőkönyveket, hitelesített feljegyzéseket és fotókat a Nyilvántartásban biztosított felületen, a jegyzőkönyv vagy a hivatalos feljegyzés felvételét követő 5 napon belül az építésügyi és építésfelügyelet hatóság,

g) az 1. § (1) bekezdés o) pontja szerinti épület-feltüntetési vázrajzot a Nyilvántartásban biztosított felületen – a jogszabályban meghatározottak szerint – az építtető

a (2) bekezdés szerint köteles a Dokumentációs Központ részére ingyenesen átadni vagy megküldeni.

(2) A dokumentumokat – az 1. § (1) bekezdés a) és j) pontja szerinti dokumentumok kivételével – jogszabályi előírás hiányában a térképi alapú tervdokumentációkat GML (Geography Markup Language) formátumban, a többi dokumentumot PDF (Portable Document Format) formátumban

a)21 a Dokumentációs Központ honlapján közzétett terjedelemig elektronikus úton, az elektronikus kapcsolattartásra vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint,

b) a Dokumentációs Központ honlapján közzétett terjedelemig az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató elektronikus dokumentációs rendszerben (ÉTDR) biztosított elektronikus alkalmazások igénybevételével, vagy

c) csak egyszer írható elektronikus adathordozón postai úton

kell a Dokumentációs Központ részére átadni.

(3) A Dokumentációs Központ és a Nyilvántartás adatállományából – igény szerinti adatátadást követően – törölni kell az utólagos rendeltetésváltozás miatt e rendelet hatálya alól kikerült, az 1. § (2) bekezdés a) és b) pontja szerinti építményre vonatkozó adatokat és dokumentációkat. A változást és az adatátadási igényt az építmény új rendeltetése tekintetében feladatkörrel rendelkező miniszter köteles jelezni az Üzemeltető felé.

4. A Dokumentációs Központ üzemeltetői és adatszolgáltatási feladatai

5. § (1) Az Üzemeltető

a) elkészíti és évente felülvizsgálja az Üzemeltetési és Adatkezelési Szabályzatát, jóváhagyás után gondoskodik annak 3. § (2) bekezdése szerinti közzétételéről,

b) vezeti a bauxitcementtel épült építmények központi nyilvántartását, mely tartalmazza:

ba) az építmény helyét (címét, helyrajzi számát), építésének évét,

bb) a szakértői vizsgálat időpontját, megállapításait,

bc) a jókarbantartásra vagy szakértői vizsgálatra vonatkozó hatósági intézkedés időpontját, műszaki tartalmát,

c) törvényben meghatározottak szerint kezeli a dokumentumok személyesadat-tartalmát és vezeti azok adatvédelmi nyilvántartását,

d) országos központi tervtárában kezeli a papír alapon keletkezett és tárolt, valamint a Nyilvántartásban elektronikusan keletkezett és tárolt dokumentumokat és adatokat,

e) évente statisztikai összesítést és összefoglaló jelentést készít a Dokumentációs Központ adatállományáról, valamint a Nyilvántartásban rögzített valamennyi adatról.

(2) A dokumentációknak a Dokumentációs Központban történő adatkezelése a dokumentációkkal kapcsolatos szerzői jogokat nem érinti.

(3)22 Az Üzemeltető az 1. melléklet szerinti rendszerhasználati díjról elkülönített nyilvántartást vezet. Az Üzemeltető a miniszter számára a rendszerhasználati díj tételes felhasználásáról évente részletes beszámolót készít.

(4) Kérelemre az Üzemeltető az 1. § (1) bekezdése szerinti dokumentumállomány archivált és a külön jogszabály szerinti újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közérdekű adataiba betekintést biztosít, abból adatokat szolgáltat, az adatokról másolatot ad a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény, valamint az Étv. 58–59. §-ának a személyes adatok kezelésére vonatkozó rendelkezései szerint.

(5) Az Üzemeltető a kérelmező megbízása alapján az építésügyi és építésfelügyeleti eljárásokhoz kapcsolódó más dokumentációs és adattárakból dokumentációkat, közérdekű adatokat szerezhet be.

(6) Az Üzemeltető a nyilvántartási rendszer működtetése, fenntartása és fejlesztése érdekében

a) az (5) bekezdésben foglaltak teljesítése céljából, szolgáltatási szerződés vagy jogszabály alapján, saját informatikai eszközeivel, közvetlen elérést biztosít

aa) az ingatlan-nyilvántartásból – az Étv. 59. § (4) bekezdés a) pontjában meghatározott személyes adatokon kívül – az építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok által eljárás alá vont telkek címéhez, helyrajzi számához, terület és művelési ág, valamint bejegyzett jog, tény adataihoz,

ab) a régészeti és a műemléki védelem alatt álló ingatlanok, területek közhiteles nyilvántartási adataihoz,

ac) a barlangok, védett természeti területek, nagyvízi medrek és a kapcsolódó korlátozások, tilalmak nyilvántartási adataihoz,

b) gondoskodik az elektronikus alkalmazások működtetéséről, valamint

c) kezeli az adatállomány és az alkalmazások hozzáférési jogosultsági adatait és vezeti azok nyilvántartását.

(6a)23 Az Üzemeltető hozzáférést biztosít a kulturális örökség védelméért felelős miniszter számára a Nyilvántartás alkalmazásaihoz, amennyiben azok használata a műemléki értékkel vagy régészeti lelőhellyel kapcsolatos.

(7) Az Étv. 3. § (2) bekezdésében foglalt, az Étv. 5. §-ában meghatározott miniszteri feladatok ellátásához szükséges, valamint az e rendeletben előírt közzétételi feladatok ellátásáról az Üzemeltető a www.e-epites.hu weboldal működtetésével gondoskodik.

5. A Nyilvántartás működését elősegítő elektronikus alkalmazások

6. § (1) Az Üzemeltető gondoskodik

a) az eljárás lezárását követően az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató elektronikus dokumentációs rendszerben (ÉTDR) rögzített építészeti-műszaki dokumentációk, szakértői vélemények, engedélyek és fotók,

b) az e-statisztika teljes adatállományának,

c) az építésügyi monitoring (ÉMO) teljes adatállományának,

d) az e-építési napló és mellékletei teljes adatállományának,

e) az e-tanúsítás teljes adatállományának

elektronikus formában történő megőrzéséről.

(2) Az e-statisztika adatállományában

a) az első és másodfokú építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok minden tárgyévet követő január 31-ig rögzítik a saját működésükkel kapcsolatos statisztikai adatokat, amely adatállományba betekintési joga van az első és másodfokú építésügyi és építésfelügyeleti hatóságoknak és a szakmai felügyeletet ellátó szerveknek, személyeknek;

b) az 5. § (1) bekezdés e) pontja szerinti statisztikai adatok és jelentések rögzítését az Üzemeltető végzi minden tárgyévet követő február 28-ig, amely adatállomány közérdekű adattartalmának nyilvánosságát, közzétételét biztosítani kell.

(3)24 Az e-bírság alkalmazásában az adatkezelő

a) elsőfokú építésügyi és építésfelügyeleti hatóság ellenőrzi az általa kiszabott bírság adatainak nyilvántartásba kerülését, és szükség szerint gondoskodik

aa) a döntés csatolásáról,

ab) az építésügyi, építésfelügyeleti, egyéb közigazgatási és eljárási bírságok, valamint azok behajtására vonatkozó nyilvántartási adatok pótlásáról,

ac) a jogorvoslati eljárásban hozott helybenhagyó másodfokú hatósági döntés adatainak rögzítéséről,

b)25 a másodfokú építésügyi és építésfelügyeleti hatóság ellenőrzi a másodfokú döntése – ideértve az általa kiszabott bírság – adatainak nyilvántartásba kerülését, és szükség szerint gondoskodik

ba)26 a jogorvoslati eljárásban megváltoztatott, megsemmisített vagy az általa meghozott, bírságot kiszabó hatósági döntés csatolásáról,

bb) a megváltozott adatok rögzítéséről.

(4) Az e-szankció alkalmazásban, az adatkezelő első és másodfokú építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok, valamint a területi mérnöki kamara, a területi építész kamara, a Magyar Építész Kamara, a Magyar Mérnöki Kamara és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara

a) a szankció megállapítását megelőzően ellenőrzi az adatállományban rögzített adatokat,

b)27 a figyelmeztetés esetén annak közlésekor, egyéb döntés esetén annak véglegessé válásakor követően ellenőrzi a saját eljárásában alkalmazott, az Étv. 52. § (1) és (2) bekezdése szerinti jogkövetkezmény adatainak nyilvántartásba kerülését, és szükség szerint gondoskodik a döntése csatolásáról, és a jogkövetkezmény fajtájának, a szabálytalan tevékenységgel érintett ingatlan címadatainak, helyrajzi számának és a szankcionált személy vagy szervezet – rendelkezésre álló – cégnyilvántartási, adóazonosító és személyi azonosító adatainak rögzítéséről.

(5) Az e-szankció alkalmazásban a honvédelmi és katonai célú, valamint a nemzetbiztonsági célú és rendeltetésű építmények tekintetében hatáskörrel rendelkező építésügyi és építésfelügyeleti hatóság

a) a szankció megállapítását megelőzően ellenőrzi az adatállományban rögzített adatokat,

b)28 a figyelmeztetés közlésekor vagy a döntés véglegessé válásakor az adatállományban rögzíti a saját eljárásában alkalmazott, az Étv. 52. § (1) és (2) bekezdése szerinti jogkövetkezmény fajtáját, a szankcionált személy vagy szervezet – rendelkezésre álló – cégnyilvántartási és személyi azonosító adatait.

(6)29 A Nyilvántartás, valamint a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló törvény szerinti területfejlesztéssel és területrendezéssel kapcsolatos információs rendszer működtetéséhez a Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság írásban megkeresi a földmérési és térinformatikai államigazgatási szervet a 2. melléklet szerinti adatbázisok és adatok biztosítása érdekében.

(7)30 A (6) bekezdés szerinti megkeresés az igényelt adatok megnevezése mellett tartalmazza a Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság nyilatkozatát arról, hogy az adatbázisokat és az adatokat kizárólag a Nyilvántartás és a területfejlesztéssel és területrendezéssel kapcsolatos információs rendszer működtetéséhez használja fel.

(8)31 A földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv a (6) bekezdés szerinti hiánytalan megkeresés kézhezvételétől számított 15 napon belül elektronikus szolgáltatás formájában vagy – amennyiben a műszaki feltételek nem adottak – a Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság által biztosított digitális adathordozón adja át a 2. melléklet szerinti legfrissebb EOV rendszerű adatbázisokat és adatokat, továbbá az adatszolgáltatás sorszámát.

(9)32 A (8) bekezdés szerint szolgáltatott adatbázis és adat felhasználásával készült termékeken fel kell tüntetni az adatszolgáltató által megadott adatszolgáltatás sorszámát, valamint azt, hogy az állami alapadatbázisok felhasználásával készült.

(10)33 Hálózati adatszolgáltatás esetén a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv, egyéb, nem hálózati adatszolgáltatás esetén a területileg illetékes kormányhivatal szakfelügyelete szakfelügyeleti ellenőrzés keretében külön jogszabályban meghatározott módon vizsgálhatja a (8) bekezdés szerint szolgáltatott adatbázisok, adatok hozzáférésének és felhasználásnak jogszerűségét.

6. A Nyilvántartás általános adatkezelési szabályai

7. § (1) A Nyilvántartásban a dokumentumok és az adatok kezelését az e rendeletben és kormányrendeletben meghatározott hatóság, közfeladatot ellátó szervezet vagy személy, mint adatkezelő végzi.

(2) Az adatkezelő felel

a) a személyes adatkezelésre vonatkozó szabályok megtartásáért,

b) az általa rögzített adat és dokumentum valódiságáért,

c) a kötelező adatkezelés elvégzéséért, az adatkezelési határidők betartásáért.

(3) A Nyilvántartás adatkezelői feladatait – ha jogszabály másként nem rendelkezik – a dokumentum vagy adat keletkezése szerinti hatóság, közfeladatot ellátó szervezet vagy személy végzi.

(4) A Nyilvántartásban az adatkezelést – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában –

a) elektronikus formátumú dokumentum esetében az adat vagy dokumentum keletkezését vagy a hatósághoz történő beérkezését követő egy munkanapon belül,

b) nem elektronikus vagy az előírttól eltérő formátumú dokumentum esetében az adat vagy dokumentumnak a hatósághoz történő beérkezését követő két munkanapon belül

kell elvégezni.

(5) A Nyilvántartásban keletkezett elektronikus dokumentumokat az eljárás, alkalmazás lezárását követően a Dokumentációs Központ kezeli tovább, amely a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló törvény és végrehatási rendeletei, valamint a keletkezett dokumentum típusára vonatkozó irattári terv szerint – az Étv. 59. § (6)–(8) bekezdése figyelembevételével – gondoskodik az archiválásáról és megőrzéséről vagy a törléséről.

7. Záró rendelkezések

8. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2013. január 1-jén lép hatályba.

(2) Az 5. § (6) bekezdés a) pont aa) alpontja 2014. január 1-jén lép hatályba.

9. § (1) Az 1. § (1) bekezdés b)–d) és k)–m) pontja szerinti, 2013. január 1-je előtt indult eljárásokban nem elektronikusan keletkezett dokumentumok Dokumentációs Központnak történő átadására az eljárás megindításakor hatályos előírásokat kell alkalmazni.

(2) A 4. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott dokumentációk közül a szabályozási tervet az a jegyző, akinél az nem áll elektronikus úton rendelkezésre és annak elektronikus úton történő előállításhoz szükséges technikai feltételek is hiányoznak, papíralapon adhatja át a Dokumentációs Központnak.

(3)34

(4)35 A Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság jogutódja a VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnak a 3. § (1) bekezdésében meghatározott feladatok ellátásához kapcsolódó – a Lechner Lajos Tudásközpont alapításával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 107/2013. (IV. 5.) Korm. rendelet hatálybalépését megelőzően a jogelőd által megkötött – polgári jogi szerződések alapján fennálló jogviszonyok, valamint a 3. § (1) bekezdésében meghatározott feladatok ellátásával kapcsolatban a jogelőd által megszerzett szerzői jogok, forráskódok és licencek tekintetében.

10. § A 3. § (2) bekezdése, a 3. § (3) bekezdés b) pontja, a 4. § (1) bekezdés c) pontja, a 6. § (1) bekezdés e) pontja az épületek energiahatékonyságáról szóló, 2010. május 19-i 2010/31/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 18. cikk (2)–(3) bekezdésének és II. mellékletének való megfelelést szolgálja.

11. §36 A Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság jogutódja a VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnak a Budapesti 1. számú Földhivatalnál 4197/2 helyrajzi számon nyilvántartott 1111 Budapest, Budafoki út 59. szám alatti ingatlan 7322/28490 tulajdoni illetőségének vonatkozásában a Kincstári Vagyoni Igazgatóság és a jogelőd között 2007. március 2. napján létrejött vagyonkezelői szerződés tekintetében, mint vagyonkezelő.

1. melléklet a 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelethez37

A rendszerhasználati díj mértéke
A


B

1


e-építési napló vezetési kötelezettséggel érintett építmény

az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól szóló 245/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet alapján

számított építmény értéke


e-építési napló rendszerhasználati díj

bruttó (általános forgalmi adót tartalmazó) összege

2


0 - 50.000.000 Ft


2 620 Ft

3


50.000.001 - 100.000.000 Ft


3 930 Ft

4


100.000.0001 - 250.000.000 Ft


7 860 Ft

5


250.000.001 - 500.000.000 Ft


11 790 Ft

6


500.000.001 - 1.000.000.000 Ft


18 340 Ft

7


1.000.000.001 Ft felett


23 580 Ft

2. melléklet a 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelethez38

A területfejlesztéssel és területrendezéssel kapcsolatos információs rendszer működtetéséhez szükséges állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatok
A


B


C


D

1.


Adatbázis


Réteg


Attribútum


Formátum

2.


Állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis


Földrészlet


településazonosító, fekvés, helyrajzi szám (hrsz.),

közterület/nem közterület,

szektoradat,

tulajdonos típusa (állami/önkormányzati/magán),

művelés alól kivett terület esetén megnevezés


DAT vagy SHP shape, poligon

3.


Állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis


Művelési ág


településazonosító, művelési ág, minőségi osztály, AK érték


DAT vagy SHP shape, poligon

4.


Állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis


Épület


rendeltetés, tulajdonos típusa (állami/önkormányzati/magán)


DAT vagy SHP shape, poligon

1 Az 1. § (1) bekezdés záró szövegrésze a 109/2013. (IV. 9.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

2 Az 1. § (1) bekezdés m) pontja a 482/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet 34. § a) pontja szerint módosított szöveg.

3 Az 1. § (1) bekezdés n) pontja a 62/2014. (III. 6.) Korm. rendelet 22. § a) pontja szerint módosított szöveg.

4 Az 1. § (1) bekezdés p) pontja a 62/2014. (III. 6.) Korm. rendelet 22. § b) pontja szerint módosított szöveg.

5 Az 1. § (1) bekezdés q) pontját a 109/2013. (IV. 9.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése iktatta be.

6 Az 1. § (2) bekezdés f) pontja a 491/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

7 Az 1. § (2) bekezdés i) pontja a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 414. §-ával megállapított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 618. §-át.

8 A 2. § 1. pontja a 62/2014. (III. 6.) Korm. rendelet 22. § c) pontja szerint módosított szöveg.

9 A 2. § 2. pontja a 62/2014. (III. 6.) Korm. rendelet 22. § d) pontja szerint módosított szöveg.

10 A 2. § 3. pont g) alpontja a 62/2014. (III. 6.) Korm. rendelet 22. § e) pontja szerint módosított szöveg.

11 A 2. § 3. pont i) alpontját a 62/2014. (III. 6.) Korm. rendelet 18. §-a iktatta be.

12 A 2. § 3. pont j) alpontját a 62/2014. (III. 6.) Korm. rendelet 18. §-a iktatta be.

13 A 3. § (1) bekezdése a 62/2014. (III. 6.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésével megállapított, nyitó szövegrésze a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 207. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

14 A 3. § (1a) bekezdését a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 699. §-a iktatta be, szövege a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 209. § a) és b) pontja szerint módosított szöveg.

15 A 3. § (3) bekezdés e) pontját a 62/2014. (III. 6.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdése iktatta be.

16 A 3. § (7) bekezdését a 62/2014. (III. 6.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdése iktatta be.

17 A 3. § (8) bekezdését a 62/2014. (III. 6.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdése iktatta be.

18 A 3. § (9) bekezdését a 62/2014. (III. 6.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdése iktatta be.

19 A 4. § (1) bekezdés d) pontja a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 207. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

20 A 4. § (1) bekezdés f) pontja a 482/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet 34. § b) pontja szerint módosított szöveg.

21 A 4. § (2) bekezdés a) pontja a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 415. § a) pontja szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 618. §-át.

22 Az 5. § (3) bekezdését a 107/2013. (IV. 5.) Korm. rendelet 15. § (4) bekezdése hatályon kívül helyezte, újonnan a 62/2014. (III. 6.) Korm. rendelet 20. §-a iktatta be.

23 Az 5. § (6a) bekezdését a 38/2015. (III. 11.) Korm. rendelet 19. §-a iktatta be, szövege a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 209. § a) pontja szerint módosított szöveg.

24 A 6. § (3) bekezdése a 62/2014. (III. 6.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

25 A 6. § (3) bekezdés b) pont nyitó szövegrésze a 482/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet 34. § c) pontja szerint módosított szöveg.

26 A 6. § (3) bekezdés b) pont ba) alpontja a 482/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet 34. § d) pontja szerint módosított szöveg.

27 A 6. § (4) bekezdés b) pontja a 62/2014. (III. 6.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésével megállapított, a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 415. § b) pontja szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd ez utóbbi módosító rendelet 618. §-át.

28 A 6. § (5) bekezdés b) pontja a a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 415. § c) pontja szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 618. §-át.

29 A 6. § (6) bekezdését a 334/217. (XI. 9.) Korm. rendelet 3. §-a iktatta be.

30 A 6. § (7) bekezdését a 334/217. (XI. 9.) Korm. rendelet 3. §-a iktatta be.

31 A 6. § (8) bekezdését a 334/217. (XI. 9.) Korm. rendelet 3. §-a iktatta be.

32 A 6. § (9) bekezdését a 334/217. (XI. 9.) Korm. rendelet 3. §-a iktatta be.

33 A 6. § (10) bekezdését a 334/217. (XI. 9.) Korm. rendelet 3. §-a iktatta be.

34 A 9. § (3) bekezdését a 107/2013. (IV. 5.) Korm. rendelet 15. § (4) bekezdése hatályon kívül helyezte.

35 A 9. § (4) bekezdését a 107/2013. (IV. 5.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése iktatta be, szövege a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 207. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

36 A 11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette, újonnan a 107/2013. (IV. 5.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdése iktatta be, szövege a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 207. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

37 Az 1. mellékletet a 62/2014. (III. 6.) Korm. rendelet 23. §-a iktatta be.

38 A 2. mellékletet a 334/2017. (XI. 9.) Korm. rendelet 4. §-a iktatta be.


 

mobirise.com